js将json数据保存到本地

<script src="https://cdn.bootcss.com/FileSaver.js/2014-11-29/FileSaver.js"></script>
<input type="button" id="export" value="保存"/>
 
<script>
 var button = document.getElementById("export");
 button.addEventListener("click", saveHandler, false);
 function saveHandler(){
   let data = {
     name:"hanmeimei",
     age:88
   }
   var content = JSON.stringify(data);
   var blob = new Blob([content], {type: "text/plain;charset=utf-8"});
   saveAs(blob, "save.json");
 }
 
</script>

 

    原文作者:怪只怪满眼尽是人间烟火
    原文地址: https://blog.csdn.net/weixin_38959210/article/details/106125694
    本文转自网络文章,转载此文章仅为分享知识,如有侵权,请联系博主进行删除。
点赞