Integer与String互相转换

Integer转String

1、Integer类的静态方法toString()
Integer a = 10;
String str = Integer.toString(a);
2、Integer类的成员方法toString()
Integer a = 10;
String str = a.toString();
3、String类的静态方法valueOf()
Integer a = 10;
String str = String.valueOf(a);

String转Integer

String str = "123";
i = Integer.valueOf(str);
    原文作者:鲁花菜籽油
    原文地址: https://blog.csdn.net/qq_39612954/article/details/120519346
    本文转自网络文章,转载此文章仅为分享知识,如有侵权,请联系博主进行删除。
点赞