【BFS】一道经典的迷宫模板问题

0 1 0 0 0
0 1 0 1 0
0 0 0 0 0
0 1 1 1 0
0 0 0 1 0

以上是样例

感觉最近的题都和结构体有关系,在结构体里定义变量,然后调用。

#include <cstdio>
#include <string.h>
#include <iostream>
#include <queue>
int mp[6][6];
int vis[6][6];
int n=5;
int d[4][2]={1,0,0,1,-1,0,0,-1};
using namespace std;
int head=0,tail=1;
struct node
{
	int x,y,step;
}way[105];
void fun(int i)
{
	if(way[i].step!=-1)
	{
		fun(way[i].step);
		printf("(%d, %d)\n",way[i].x,way[i].y);
	}
}
void bfs(int x,int y)
{
	way[head].x=x;
	way[head].y=y;
	way[head].step=-1;
	while(head<tail)
	{
		int i;
		for(i=0;i<4;i++)
		{
			x=way[head].x+d[i][0];
			y=way[head].y+d[i][1];
			if(x<0 || x>n-1 || y<0 || y>n-1 || mp[x][y]==1 || vis[x][y]==1)	continue;
			else
			{
				mp [x][y]=1;
				vis[x][y]=1;
				way[tail].x=x;
				way[tail].y=y;
				way[tail].step=head;
				tail++;
			}
			if(x==4 && y==4)
			{
				fun(head);
			}
		}
		head++;
	}
}
int main()
{
	int i,j;
	for(i=0;i<n;i++)
	{
		for(j=0;j<n;j++)
		{
			scanf("%d",&mp[i][j]);
		}
	}
	printf("(0, 0)\n");
	bfs(0,0);
	printf("(4, 4)\n");//不确定最后一个写不写的话先不写,运行一下样例,如果没有打印出来,再写上去
	return 0;
}
    原文作者:BFS
    原文地址: https://blog.csdn.net/IronCarrot/article/details/53396252
    本文转自网络文章,转载此文章仅为分享知识,如有侵权,请联系博主进行删除。
点赞