cf1037D. Valid BFS?(BFS?)

题意

题目链接

Sol

非常妙的一道题。。

可以这样想,在BFS序中较早出现的一定是先访问的,所以把每个点连出去的边按出现的前后顺序排个序

看一下按顺序遍历出来的序列与给出的是否相同就行了

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int MAXN = 2e5 + 10;
inline int read() {
  char c = getchar(); int x = 0, f = 1;
  while(c < '0' || c > '9') {if(c == '-')f =- 1; c = getchar();}
  while(c >= '0' && c <= '9') x = x * 10 + c - '0', c = getchar();
  return x * f;
}
int N, a[MAXN], dfn[MAXN], tot, vis[MAXN], tim[MAXN];
vector<int> v[MAXN];
int comp(const int &x, const int &y) {
  return tim[x] < tim[y];
}
void BFS() {
  queue<int> q;
  q.push(1);
  while(!q.empty()) {
    int p = q.front(); q.pop();
    dfn[++tot] = p; vis[p] = 1;
    for(int i = 0, to; i < v[p].size(); i++) {
      if(!vis[(to = v[p][i])]) q.push(to);
    }
  }
}
main() {
  N = read();
  for(int i = 1; i <= N - 1; i++) {
    int x = read(), y = read();
    v[x].push_back(y); v[y].push_back(x);
  }
  for(int i = 1; i <= N; i++) tim[a[i] = read()] = i;
  for(int i = 1; i <= N; i++) 
    sort(v[i].begin(), v[i].end(), comp);
  BFS();
  //for(int i = 1; i <= N; i++) printf("%d ", dfn[i]); puts("");
  for(int i = 1; i <= N; i++)
    if(dfn[i] != a[i]) {puts("No"); return 0;}
  puts("Yes");
}
    原文作者:自为风月马前卒
    原文地址: https://www.cnblogs.com/zwfymqz/p/9744104.html
    本文转自网络文章,转载此文章仅为分享知识,如有侵权,请联系博主进行删除。
点赞