3C语言提高标准---数组排序

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main()
{
  int a[]={10,29,33,44,51,11,23,45,6,72,43,3};
  int n;
  n=sizeof (a)/sizeof (a[0]);//计算数组元素个数
  //数组排序前打印
  printf("befor:");
  for (int i=0;i<n;i++) {
    printf("%d ",a[i]);
  }
  printf("\n");
  //排序
  int temp;
  for (int i=0;i<n;i++)
  {
    for (int j=0;j<n-i-1;j++) {

      if(a[j]>a[j+1])
      {
        temp=a[j];
        a[j]=a[j+1];
        a[j+1]=temp;
      }
    }
  }
  //数组排序后打印
  printf("After:");
  for (int i=0;i<n;i++) {
    printf("%d ",a[i]);
  }
  printf("\n");

  return 0;
}
运行结果:

《3C语言提高标准---数组排序》


函数封装:
//如果数组作为函数参数,数组形参退化为指针
//void printf_array(int a[10],int n)
//void printf_array(int *a,int n)
void printf_array(int a[],int n)
{
  for (int i=0;i<n;i++) {
    printf("%d ",a[i]);
  }
  printf("\n");

}
void sort_array(int a[],int n)
{
  int temp;
  for (int i=0;i<n;i++)
  {
    for (int j=0;j<n-i-1;j++) {

      if(a[j]>a[j+1])
      {
        temp=a[j];
        a[j]=a[j+1];
        a[j+1]=temp;
      }
    }
  }

}
int main()
{
  int a[]={10,29,33,44,51,11,23,45,6,72,43,3};
  int n;
  n=sizeof (a)/sizeof (a[0]);
  printf("befor:\n");
  printf_array(a,n);
  sort_array(a,n);
  printf("after:\n");
  printf_array(a,n);
  return 0;
}

运行结果:
《3C语言提高标准---数组排序》

    原文作者:别问我fxc
    原文地址: https://blog.51cto.com/14165014/2453095
    本文转自网络文章,转载此文章仅为分享知识,如有侵权,请联系博主进行删除。
点赞

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注