python – numpy.mod()和numpy.remainder()之间有什么区别?

请考虑以下代码

import numpy as np 
a = np.array([10,20,30]) 
b = np.array([3,5,7]) 

print(np.mod(a,b))

输出:

[1 0 2]

import numpy as np 
a = np.array([10,20,30]) 
b = np.array([3,5,7]) 

print(np.remainder(a,b))

输出:

[1 0 2]

两个函数都给出了相同的值,有什么区别吗?

最佳答案 没有区别,它们是别名:

>>> np.mod is np.remainder
True

具体来说,mod是余数的别名:

>>> np.mod.__name__
'remainder'
点赞

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注