python – 在Pandas DataFrame列中替换n个连续值

假设我有以下DataFrame df

df = pd.DataFrame({"a" : [1,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,5,5], "b" : [3,3,3,3,3,3,3,4,4,4,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,6,7,7], "c" : [4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,5,5,1,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3]})

而且我希望替换连续重复10次以上任意列(可能有数百列)的4号,其中10 4个,其余5个.

因此,例如,12个连续4个将被替换为10个4和2个5.

我如何用熊猫实现这一目标?

我想应用一个lambda,但我不知道如何回顾足够的行,它必须从最后开始并向前移动,否则会破坏值的序列.每次查找都必须查看前面的10行,看它们是否都等于4,如果是,则将当前值设置为5.

不知道如何去做!

最佳答案 您可以使用:

#column a is changed for 2 groups of 4
df = pd.DataFrame({
"a" : [4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,7,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,5,5], 
"b" : [3,3,3,3,3,3,3,4,4,4,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,6,7,7], 
"c" : [4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,5,5,5,1,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3]})

如果由where创建NaN,则解决方案将连续4次重置为计数,然后在mask之前将布尔掩码应用于原始df以替换4到5:

a = df == 4
mask = a.cumsum()-a.cumsum().where(~a).ffill().fillna(0) > 10
df1 = df.mask(mask, 5)
print (df1)
  a b c
0  4 3 4
1  4 3 4
2  4 3 4
3  4 3 4
4  4 3 4
5  4 3 4
6  4 3 4
7  4 4 4
8  4 4 4
9  4 4 4
10 5 4 5
11 5 5 5
12 5 5 5
13 5 5 5
14 7 5 5
15 4 5 5
16 4 5 5
17 4 5 5
18 4 5 5
19 4 5 5
20 4 5 5
21 4 5 1
22 4 5 2
23 4 5 2
24 4 5 2
25 5 5 2
26 5 5 2
27 5 5 2
28 5 6 2
29 5 6 2
30 5 7 3
31 5 7 3

为了更好地检查值,可以使用concat:

print (pd.concat([df, df1], axis=1, keys=['orig','new']))
  orig    new   
   a b c  a b c
0   4 3 4  4 3 4
1   4 3 4  4 3 4
2   4 3 4  4 3 4
3   4 3 4  4 3 4
4   4 3 4  4 3 4
5   4 3 4  4 3 4
6   4 3 4  4 3 4
7   4 4 4  4 4 4
8   4 4 4  4 4 4
9   4 4 4  4 4 4
10  4 4 4  5 4 5
11  4 5 4  5 5 5
12  4 5 4  5 5 5
13  4 5 4  5 5 5
14  7 5 4  7 5 5
15  4 5 4  4 5 5
16  4 5 4  4 5 5
17  4 5 4  4 5 5
18  4 5 5  4 5 5
19  4 5 5  4 5 5
20  4 5 5  4 5 5
21  4 5 1  4 5 1
22  4 5 2  4 5 2
23  4 5 2  4 5 2
24  4 5 2  4 5 2
25  4 5 2  5 5 2
26  4 5 2  5 5 2
27  4 5 2  5 5 2
28  4 6 2  5 6 2
29  5 6 2  5 6 2
30  5 7 3  5 7 3
31  5 7 3  5 7 3
    本文转自网络文章,转载此文章仅为分享知识,如有侵权,请联系博主进行删除。
点赞