[SQLite] 在已有表上添加多个字段

 • SQL:
ALTER TABLE mytable ADD (source INTEGER DEFAULT 0, time TEXT, dura TEXT)
ALTER TABLE mytable ADD source INTEGER DEFAULT 0, time TEXT, dura TEXT
 • SQLite:
  /// 增加 Int 字段
  private func addColumn(table: String, columns: [TupleStr]) {
    
    let sqls: [String] = columns.map { (tuple) -> String in
      return "ALTER TABLE \(table) ADD \(tuple.0) \(tuple.1)"
    }
    
    for sql in sqls {
      do {
        try db.execute(sql)
        LogDebug(.succ("Succ: 增加字段成功 \(sql)"))
      } catch {
        LogDebug(.error("Error: 增加字段异常 \(sql)"))
      }
    }
  }
    原文作者:CharlesQiu
    原文地址: https://www.jianshu.com/p/1a28bec1b4b9
    本文转自网络文章,转载此文章仅为分享知识,如有侵权,请联系博主进行删除。
点赞