JS 设计模式 七(抽象工厂模式)

抽象工厂模式

抽象工厂是工厂模式的升级版,他用来创建一组相关或者相互依赖的对象。上节学习了工厂模式,类的创建依赖工厂类,程序需要扩展时,我们必须创建新的工厂类。工厂类是用来生产产品的,那我们也可以把“工厂类当成我们要生产的产品”,所以抽象工厂就是“工厂的工厂”,即生产工厂的工厂。下面通过一个例子来深入理解。

代码

//抽象工厂模式  

var DP = require("./DesignPattern.js");

function CPUFactory() {
 DP.Interface(this, ['createCPU']);
}

function IntelCPU() {
 this.__proto__ = new CPUFactory();
 this.createCPU = function () {
  console.log('Intel CPU');
 };
}

function AMDCPU() {
 this.__proto__ = new CPUFactory();
 this.createCPU = function () {
  console.log('AMD CPU');
 };
}

function Provider() {
 DP.Interface(this, ['createCPUFactory']);
}
function InterCPUFactory() {
 this.__proto__ = new Provider();
 this.createCPUFactory = function () {
  return new IntelCPU();
 };
}

function AMDCPUFactory() {
 this.__proto__ = new Provider();
 this.createCPUFactory = function () {
  return new AMDCPU();
 };
}

var cpufactory = new InterCPUFactory();
var IntelCpu = cpufactory.createCPUFactory();
IntelCpu.createCPU();

cpufactory = new AMDCPUFactory();
var AmdCpu = cpufactory.createCPUFactory();
AmdCpu.createCPU();

抽象工厂的优点

抽象工厂模式除了具有工厂方法模式的优点外,最主要的优点就是可以在类的内部对产品族进行约束。所谓的产品族,一般或多或少的都存在一定的关联(例如不同厂商生产CPU)。

适用场景

一个继承体系中,如果存在着多个等级结构(即存在着多个抽象类),并且分属各个等级结构中的实现类之间存在着一定的关联或者约束,就可以使用抽象工厂模式。

    原文作者:设计模式
    原文地址: https://segmentfault.com/a/1190000005139706
    本文转自网络文章,转载此文章仅为分享知识,如有侵权,请联系博主进行删除。
点赞