c语言用函数求解 输入3个数字,得出最大值与最小值的差,C++程序设计:从键盘上输入三个整数,求出其中最大值与最小值,用条件运算符...

#include

using namespace std;

int main()

{

int a,b,c;

cin>>a>>b>>c;

//输出最大

if(a>b)

if (c>a) cout<

else cout<

else if(c>b) cout<

else cout<

//输出最小

if(a

if (c>a) cout<

    原文作者:饭桶大哥
    原文地址: https://blog.csdn.net/weixin_30671363/article/details/117009857
    本文转自网络文章,转载此文章仅为分享知识,如有侵权,请联系博主进行删除。
点赞