bfs----判断无向简单图中任意两点是否连通

#include<stdio.h>

struct
{
  int city,pre;
} sq[100];


int jz[50][50];
int qh,qe,n,visited[100];void out(int qe)//输出结果
{
  if(sq[qe].pre==0)
    printf("%d",sq[qe].city);
  else
  {
    out(sq[qe].pre);
    printf("--%d",sq[qe].city);
  }
}
void createGraph(int n)//创建邻接矩阵
{
  int i,j;
  for(i=0; i<n; i++)
    for(j=0; j<n; j++)
      scanf("%d",&jz[i][j]);
}
void search(int p,int q)//查找
{

  int i;
  qh=0;
  qe=1;
  sq[1].city=p;
  sq[1].pre=0;
  visited[1]=1;
  while(qh!=qe)  //当队不为空
  {
    qh=qh+1;  //结点出队
    for(i=0; i<n; i++)
      if(jz[sq[qh].city][i]==1&&visited[i]==0) //如果从城市sq[qh].city可以直接到达城市i,且城市i没有访问过
      {
        qe=qe+1;//结点入队
        sq[qe].city=i;
        sq[qe].pre=qh;
        visited[i]=1;
        if(sq[qe].city==q)
        {
          printf("基本路径为:");
          out(qe);
          return ;
        }
      }

  }
  printf("两点不连通!\n");
}

int main()
{
  int i,p,q;
  printf("请输入顶点个数:");
  scanf("%d",&n);
  printf("请输入邻接矩阵:\n");
  createGraph(n);
  for(i=0; i<n; i++)
    visited[i]=0;
  printf("请输入两结点:");
  scanf("%d%d",&p,&q);
  search(p,q);

  return 0;
}
/*
0 1 1 1 0 1 0 0
1 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 1 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 1 1
1 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 1 0 0 1
0 0 0 0 1 1 1 0
*/

《bfs----判断无向简单图中任意两点是否连通》

    原文作者:BFS
    原文地址: https://blog.csdn.net/qq_31028891/article/details/53207334
    本文转自网络文章,转载此文章仅为分享知识,如有侵权,请联系博主进行删除。
点赞