trie树-《算法导论》学习笔记十四

引用一下百度百科的话吧:
Trie树,又称单词查找树,是一种树形结构,是一种哈希树的变种。典型应用是用于统计,排序和保存大量的字符串(但不仅限于字符串),所以经常被搜索引擎系统用于文本词频统计。它的优点是:利用字符串的公共前缀来减少查询时间,最大限度地减少无谓的字符串比较,查询效率比哈希树高。

这里构建了一棵字典树,每个结点有52个孩子指针,对应26个小写字母和26个大写字母,根节点不存储数据,一个单词从第一个字母开始经由根结点走对应分支进行插入和统计。

trie树结点卫星数据包含了字母、出现次数、是否构成一个单词,孩子指针就是一个52大小的trie树结点指针数组。

实现了几个操作:

1. 插入单词

遍历每个字母,从根结点出发,如果结点对应字母的孩子结点为空,就创建结点,出现次数为1,如果存在这个结点,出现次数就+1,并且如果单词结束,结束处的结点是否构成一个单词字段标识为构成

2. 遍历树,并打印所有单词和每个单词出现次数

3. 统计树,按给定的数字统计出现次数前几的单词

树统计,与遍历类似,用尾递归,并传入一个大于单词最大长度的数组来存储每个分支的单词,如果遇到结点能构成一个单词,就判断你单词个数,并以插入排序的方式插入创建的统计链表(类似打扑克的插排序);
统计链表有更新操作,根据输入的统计前几的数字来维护这个链表该去掉哪些结点,该更新哪些结点的顺序等

获取单词来源为编写的一个简单单词随机生成代码,写入一个文件中,可指定单词最大长度,全大写/全小写/大小写均有,单词个数,单词范围(只支持a-*或A-*,例如5,就是生成a-e/A-E的单词)
贴代码:

随机生成单词

#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <time.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

int word_len = 0;
int upper_low = 65;
int lowwer_low = 97;

// if letter_size = 5
// it will generate a-e or A-E letter.
int letter_size = 0;

int random_letter()
{
  return rand() % letter_size;
}
int random_word(
  char *word,
  int opt )
{  
  // minimum word'length is 3.
  int true_word_len = rand() % word_len + 3;
  int true_word_len1 = true_word_len;

  while ( true_word_len-- ) {
    char letter = 0;

    if ( opt == 0 ) {
      letter = random_letter() + lowwer_low;
    } else if ( opt == 1 ) {
      letter = random_letter() + upper_low;
    } else {
      int opt_case = rand() % 2;
      if ( opt_case == 0 )
        letter = random_letter() + lowwer_low;
      else 
        letter = random_letter() + upper_low;
    }
    word[true_word_len] = letter;
  }

  return true_word_len1;
}
void gen_word(
  int fd,
  int word_num,
  int opt )
{
  char word[20] = {0};
  int true_word_len = 0;

  while ( word_num-- ) {
    memset( word, 0, 20);
    true_word_len = random_word( word, opt );
    word[true_word_len] = '\n';
    write( fd, word, true_word_len + 1 );
  }
}
int main(
  int argc,
  char **argv )
{
  srand((int)time(NULL));
  if ( argc != 5 ) {
    printf("please input "
        "word's length & "
        "words' number & "
        "word's range & "
        "gen_case(0:lowwer case,1:upper case,other:both\n");
    exit( 0 );
  }

  word_len = atoi( argv[1] );
  int word_num = atoi( argv[2] );
  letter_size = atoi( argv[3] );
  int opt = atoi( argv[4] );

  int fd = open("word.txt", O_RDWR | O_TRUNC, 0777);

  gen_word( fd, word_num, opt );

  close( fd );

  return 0;
}

trie树

#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>

#define MAX_CHILD_NUM 52
#define UPPER_LOW 65
#define UPPER_UP 90
#define LOWER_LOW 97
#define LOWER_UP 122

#define PRINT(format, arg...) \
do { \
  printf("[%s/%d]:", __func__, __LINE__); \
  printf(format, ##arg); \
  printf("\n"); \
}while(0) 

typedef struct trieTreeNode {
  char letter;
  int count;
  int is_word;
  struct trieTreeNode *next[MAX_CHILD_NUM];
} trieTreeNode;

typedef struct trieTree {
  trieTreeNode *root;
} trieTree;

typedef struct count_data {
  int order;
  int count;
  char string[20];
  struct count_data *next;
} count_data;

int trans_letter_2_index(
  char letter )
{
  int index = -1;
  if ( letter >= LOWER_LOW 
    && letter <= LOWER_UP ) {
    index = letter - LOWER_LOW + 26;
  } else if ( letter >= UPPER_LOW 
    && letter <= UPPER_UP ) {
    index = letter - UPPER_LOW; 
  } else {
    PRINT("error letter input:%c", letter);
    exit( 0 );
  }

  return index;


}
trieTreeNode *create_node(
  char letter )
{
  trieTreeNode *node = 
    ( trieTreeNode * )calloc( 1, sizeof(trieTreeNode) );
  node->letter = letter;
  node->count = 0;
  node->is_word = 0;
}
void insert(
  trieTreeNode *root,
  char *word )
{
  if ( root == NULL ) {
    PRINT("root node is null.");
    return;
  }
  int i = 0;
  trieTreeNode *cur = root;

  for ( i; word[i] != '\0'; i++ ) {
    int next_index = trans_letter_2_index(word[i]);
    //PRINT("letter:%c, index:%d", word[i], next_index);
    if ( cur->next[next_index] == NULL ) {
      cur->next[next_index] = create_node( word[i] );
    } else {
      //cur->next[next_index]->count += 1;
    }
    if ( word[i+1] == '\0' ) {
      cur->next[next_index]->count += 1;
      cur->next[next_index]->is_word = 1;
    }
    cur = cur->next[next_index];
  }
}
// 删除链表所有结点
void delete_list_all_node(
  count_data *node )
{
  count_data *p = NULL;
  while ( node ) {
    p = node;
    node = node->next;
    free( p );
  }
}
void print_list_all_node(
  count_data *node )
{
  printf("\n");
  node = node->next;
  while ( node ) {
    printf("[%d],count:%d\tword:%s\n", 
      node->order, node->count, node->string);
    node = node->next;
  }
  printf("\n");
}
void update_insert_node(
  count_data *insert_node )
{
  if ( !insert_node->next )
    return;
  count_data *print_p = insert_node; 

  if ( insert_node->order == 1 ) {
    delete_list_all_node( insert_node->next );
    insert_node->next = NULL;
  } else if ( insert_node->order < 1 ) {
    PRINT("ERROR!!!!!");
    exit( 0 );
  } else {
    count_data *p = insert_node;
    insert_node = insert_node->next;
    while ( insert_node ) {
      if ( insert_node->count < p->count ) {
        insert_node->order = p->order - 1;
      } else if ( insert_node->count > p->count ) {
        PRINT("ERROR!!!cur->count:%d, pre->count:%d", 
          insert_node->count, p->count);
        exit( 0 );
      } else {
        insert_node->order = p->order;
      }
      if ( insert_node->order < 1 ) {
        delete_list_all_node( insert_node );
        p->next = NULL;
        break;
      }
      p = insert_node;
      insert_node = insert_node->next;
    }
  }
}
void list_insert( 
  char *tmp_word,
  int cur_count,
  int tail,
  count_data *head,
  int top_num )
{
  tmp_word[tail] = '\0';
  count_data *new_data = ( count_data * )malloc( sizeof(count_data) );
  new_data->count = cur_count;
  memcpy( new_data->string, tmp_word, tail + 1 );
  new_data->next = NULL;

  //PRINT("count:%d\ttmp_word:%s, string:%s", cur_count, tmp_word, new_data->string);

  if ( head->next == NULL ) {
    head->next = new_data;
    new_data->order = top_num;
  } else if ( cur_count > head->next->count ) {
    new_data->order = head->next->order;
    new_data->next = head->next;
    head->next = new_data;
    update_insert_node( new_data );
  } else {
    while ( 1 ) {
      head = head->next;
      if ( head->next == NULL ) {
        if ( head->order > 1 ) {
          head->next = new_data;
          if ( head->count == new_data->count ) 
            new_data->order = head->order;
          else
            new_data->order = head->order - 1;

          head->next = new_data;
        } else if ( head->count > new_data->count ) {
          // 不插入
          free( new_data );
        } else if ( head->count == new_data->count ) {
          head->next = new_data;
          new_data->order = head->order;
        } else if ( head->count < new_data->count ) {
          // 此种情况只有求出现次数最多的前1个单词时有
          head->count = new_data->count;
          free( new_data );
        }
        break;
      } else if ( head->count >= cur_count 
        && head->next->count < cur_count ) {
        new_data->next = head->next;
        head->next = new_data;
        new_data->order = head->order;
        update_insert_node( new_data );
        break;
      }
    }
  }
}
void find_top_count1(
  trieTreeNode *root,
  char *tmp_word,
  int tail,
  count_data *head, 
  int top_num )
{
  if ( !root )
    return;

  tmp_word[tail] = root->letter;
  tail++;

  if ( root->is_word ) {

    /*
    printf("\n--------------before delete------------------\n");
    print_list_all_node( head );
    printf("\n--------------------------------------------\n");
    */

    list_insert( tmp_word, root->count, tail, head, top_num );

    /*
    printf("\n--------------------after delete----------------------------\n");
    print_list_all_node( head );
    printf("\n-----------------------------------------------------------\n");
    */
  }

  int i = 0;
  for ( i; i < MAX_CHILD_NUM; i++ ) {
    find_top_count1( root->next[i], tmp_word, tail, head, top_num );
  }
}
void find_top_count(
  trieTreeNode *root,
  int top_num )
{
  if ( !root )
    return;

  int i = 0;

  count_data *head = ( count_data * )malloc( sizeof(count_data) );

  for ( i; i < MAX_CHILD_NUM; i++ ) {
    char tmp_word[20] = {0};
    find_top_count1( root->next[i], tmp_word, 0, head, top_num );
  }

  printf("出现次数最大前%d次的单词:\n", top_num);
  count_data *p = head->next;
  count_data *free_p = NULL;
  while ( p != NULL ) {
    free_p = p;
    printf("前%d,count:%d\t%s\n", p->order, p->count, p->string);
    p = p->next;
    free( free_p );
  }
  free( head );
}

void tree_walk1(
  trieTreeNode *root,
  char *tmp_word,
  int tail )
{
  if ( !root )
    return;

  tmp_word[tail] = root->letter;
  tail++;
  //printf("%c\n", root->letter);
  if ( root->is_word ) {
    int j = 0;
    printf("count:%d\t", root->count);
    for ( j; j < tail; j++ ) {
      printf("%c", tmp_word[j]);
    }
    printf("\n");
  }

  int i = 0;
  for ( i; i < MAX_CHILD_NUM; i++ ) {
    tree_walk1( root->next[i], tmp_word, tail );
  }
}
void tree_walk(
  trieTreeNode *root )
{
  if ( !root ) 
    return;

  int i = 0;

  for ( i; i < MAX_CHILD_NUM; i++ ) {
    char tmp_word[20] = {0};
    tree_walk1( root->next[i], tmp_word, 0 );
  }
}
int main(
  int argc,
  char **argv )
{
  if ( argc != 3 ) {
    PRINT("USAGE: please input words file & top number");
    exit( 0 );
  }

  char *file_name = argv[1];
  int top_num = atoi( argv[2] );

  trieTree *tree = ( trieTree * )malloc( sizeof(trieTree) );

  tree->root = create_node( -1 );

  int fd = open(file_name, O_RDONLY);
  if ( fd < 0 ) {
    PRINT("OPEN FILE %s ERROR!!!(%s)", file_name, (char *)strerror(errno));
    exit( 0 );
  }
  // 每次读取文件的缓冲区
  char buf[1024 * 10] = {0};

  // 每次读取的大小
  int read_len = 1024;

  // 读取的返回值
  int read_bytes = 0;

  // 从读取的缓冲区每次提取'\n' - '\n'之间的单词
  char tmp_word[20] = {0};

  // 读取文件缓冲区如果出现单词隔断,剩余部分在下一次
  // read才能读到,这个index做单词继续拼接
  int tmp_index = 0;

  while ( 1 ) {
    memset( buf, 0, read_len );
    read_bytes = read( fd, buf, read_len );
    if ( read_bytes <= 0 )
      break;
    //printf("readbytes:%d------\n%s\n", read_bytes, buf);
    int cur = 0;
    while ( cur < read_bytes ) {
      // 单词文件最后一个单词末尾一定要有'\n'
      if ( buf[cur] == '\n' ) {
        tmp_word[tmp_index] = '\0';
        //printf("insert word:%s\n", tmp_word);
        insert( tree->root, tmp_word );
        memset( tmp_word, 0, 20 );
        tmp_index = 0;
      } else {
        tmp_word[tmp_index] = buf[cur];
        tmp_index++;
      }
      cur++;
    }
  }
  printf("\n========================================\n");
  tree_walk( tree->root );

  find_top_count( tree->root, top_num );

  close( fd );

  return 0;
}

trie树的代码使用:./xxx word.txt 10即统计出现次数前10的单词,并打印单词和次数

例如对生成了10000个单词的word.txt文件,统计前5:
./xxx word.txt 5
《trie树-《算法导论》学习笔记十四》

    原文作者:Trie树
    原文地址: https://blog.csdn.net/u012785877/article/details/70552287
    本文转自网络文章,转载此文章仅为分享知识,如有侵权,请联系博主进行删除。
点赞

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注