python – 用于django模型的manage.py sql命令 – Django

只是想知道……但是有可能为
django的模型生成SQL命令吗?

例如会话模型

python manage.py sql django

有任何想法吗?

最佳答案 您需要提及django附带的特定应用程序的名称,例如

 python manage.py sql auth
 python manage.py sql admin

我发现你不能给出完全限定的名字(比如django.contrib.auth)有点笨拙,但是只使用名字的最后一部分似乎工作正常.

点赞